Kritéria pro přijetí

Mateřská škola Plavy, okres Jablonec nad Nisou, Plavy 24, 468 46 Plavy
příspěvková organizace
Přijímání dětí k předškolnímu vzděláván pro školní rok 2019/2020

Informace:

– S účinností od 1.9. 2017 bylo  zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte.

– K předškolnímu vzdělávání budou dle novely zákona č. 561/2004 Sb.,  § 34 odst. 3  v platném znění, přednostně přijímány k 1. 9. 2017 děti od  4 let a  k 1. 9. 2018 dětí od 3 let s podmínkou trvalého pobytu ve spádovém obvodu mateřské školy.
– Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 let do 6 let věku, nejdříve však pro děti od 2 let věku.

– Ředitel školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu podání žádost o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v období od 2. května do 16. května. Konkrétní termín zápisu zveřejní způsobem v místě obvyklém                 ( vývěsky v MŠ, internetové stránky školy ).

– O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti, ale pouze stanovená kritéria.

– Zákonný zástupce dítěte je povinný do žádosti uvést úplné a pravdivé údaje. Každou jejich změnu jsou povinni neprodleně oznámit.

 

– Nedílnou součástí žádosti je potvrzení dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví).
– Seznam nově přijatých dětí, zveřejní pod přiděleným registračním číslem ředitel školy na místě veřejně přístupném – vchodové dveře do MŠ a na internetových stránkách školy, do 30 dnů od zahájení správního  řízení a to po dobu 15 dnů. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno zákonným zástupcům do vlastních rukou.

– Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele školy a rozhoduje          o něm Krajský úřad Libereckého kraje.

– Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud bude volná kapacita v MŠ.

– Ředitel školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce.
Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Plavy pro školní rok 2019/2020

Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu mateřské školy.

 

Ředitelka mateřské školy stanovila bodově ohodnocená kritéria:

 

1. Dítě, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 5 let   (Podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. § 34 odst. 1  je předškolní vzdělávání povinné ) – přijato vždy

2. Dítě, které dovrší nejpozději do 31. srpna stávajícího roku 4 let, budou k předškolnímu vzdělávání přijímány přednostně  –  10  bodů

3. Dítě, které dovrší nejpozději do 31. srpna stávajícího roku 3 let, budou k předškolnímu vzdělávání přijímány přednostně  –  8 bodů

4. Dítě, které dovrší nejpozději do 31. prosince stávajícího roku 3 let –  2 body

5. Dítě, které má trvalé bydliště – v obci Plavy –  2 body

6. Dítě, jehož sourozenec navštěvuje Mateřskou školu Plavy –  1 bod

 

V případě shodného počtu bodů rozhoduje datum narození dítěte  ( přednost mají starší děti ).

V případě shody dat narození se postupuje losem. Losování proběhne za účasti ředitele školy a zákonných zástupců dětí, kteří losují o poslední postupové místo.

Zápis proběhne v úterý  7. května 2019 od 9.00 hodin – 15.00 hodin v prostorách Mateřské školy Plavy,

468 46 Plavy 24

Potřebné dokumenty: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce

Komentáře jsou zakázány.